Home Job Listings Accountant needed immediately: APPLY HERE

Accountant needed immediately: APPLY HERE

Financial Accountant

Accountant needed immediately: APPLY HERE

Bellville, Western Cape

Verskaffing van ‘n finansiële bestuurs- en ondersteuningsdiens aan die Adjunkdirekteur: Studentegelde en Debiteure deur tydige en akkurate finansiële verslagdoening ter ondersteuning van strategiese besluitneming;
Verskaffing van finansiële advies en ondersteuning aan bestuur en personeel (afdelings) met dag-tot-dag finansiële take en/of besigheidsbesluite;
Die opstel van finansiële verslae vir bestuur;
Verwerking van terugbetalings aan studente;
Die oplaai en rekonsiliasie van toelaes op die betalingsportaal;
Verwerking en verspreiding van beurstoewysings;
Verwerking en rekonsiliasie van bankbetalings;
Rekonsiliasie en balansering van kassierverslae;
Verwerking van finansiële jaareinde-rekonsiliasies en -toewysings.

Providing financial management and support service to the Deputy Director: Student Fees and Debtors by way of timely and accurate financial reporting in order to support strategic decision making;
Providing financial advice and support to management and personnel (divisions) with day-to-day financial duties and/or business decisions;
Compiling financial reports for management;
Processing refunds to students;
Loading and reconciling various allowances on the payment portal;
Processing and distributing bursary allocations;
Processing and allocating bank payments;
Reconciling and balancing cashier reports;
Processing financial year-end reconciliations and allocations.
Minstens ‘n BCom-graad met Rekeningkunde as hoofvak, of ‘‘n gelykwaardige kwalifikasie;
Minstens drie jaar bewese rekeningkundige ervaring met verwysings;
Sterk rekeningkundige en finansiële agtergrond;
Gevorderde rekenaarvaardigheid in Microsoft Office: Word, Excel en Outlook;
Uitstekende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede;
Vermoë om selfstandig en effektief onder druk te werk.

At least a BComm degree with Accounting as major, or similar qualification;
At least three years’ accounting experience, with references;
Strong accounting and financial background;
Advanced computer skills in Microsoft Office: Word, Excel, and Outlook;
Excellent verbal and written communication skills;
Ability to work independently and effectively under pressure.

Ervaring binne ‘n soortgelyke omgewing.

Experience in a similar environment. Apply Now

Source: jobs365